Založ si blog

Zákon ktorý sa nevzťahuje na dlžníka, ktorým je štát. . .

Po niekoľko ročnej účinnosti druhej novely musím konštatovať, že len v celkom ojedinelých prípadoch si veritelia vyberú speňažovanie formou dražby, a preto vo väčšine prípadov správca speňažuje majetok predajom mimo dražby za podmienok, ktoré určia konkurzní veritelia v pláne speňaženie.

Na samotné speňažovanie je potrebný súhlas súdu formou opatrenia, ktoré je osobitnou formou rozhodnutia v konkurznom konaní. Ak programom schôdze konkurzných veriteľov je schválenie plánu speňaženia alebo návrh na ustanovenie správcu konkurznej podstaty a návrh nie je schválený alebo schôdza nie je schopná uznášať sa, súd je povinný zvolať opakovanú schôdzu konkurzných veriteľov s tým istým programom.

Druhá novela sa snažila do likvidačného konkurzu zaviesť aj niektoré prvky sanácie. Správca konkurznej podstaty musí vykonať opatrenia na zachovanie prevádzky podniku, ak v čase vyhlásenia konkurzu podnik ešte pracuje. Aj keď ide o opatrenia dočasnej povahy, lebo v konečnom dôsledku sa podnik alebo jeho súčasti budú speňažovať, prevádzkovanie podniku zvyšuje jeho trhovú hodnotu. Prevádzkovanie podniku môže zachovať aj zamestnanosť, a znížiť tak rozsah pracovnoprávnych nárokov. Na prevádzku podniku musia byť vytvorené aj ekonomické predpoklady, a preto na návrh správcu súd môže rozhodnúť o skončení prevádzky.

Reálna možnosť zachovania prevádzky závisí predovšetkým od ekonomických podmienok, v akých sa podnik úpadcu pri vyhlásení konkurzu nachádza, a preto aj napriek určitým pozitívam k podstatným ozdravovacím procesom len v dôsledku prijatia zákona objektívne nemohlo ani dôjsť. Druhá novela zaviedla aj určitú rovnosť veriteľov pri uspokojovaní ich pohľadávok. Prejavilo sa to pri pohľadávkach proti podstate a pri určovaní tried. Pohľadávkami proti podstate s výnimkou pracovných nárokov sú všetky pohľadávky po vyhlásení konkurzu bez ohľadu na právny dôvod vzniku, tak ako v predchádzajúcej právnej úprave.

Druhá novela zaviedla dve triedy, pričom de facto ide o jednu triedu, pretože v druhej triede sa nachádzajú pohľadávky zo záväzkov podriadenosti, ktoré sa v praxi nevyskytujú. Takto sú všetky pohľadávky zaradené v jednej triede a ich veritelia majú rovnakú mieru uspokojenia podobne ako pri pohľadávkach proti podstate. Uvedená právna úprava správne odstránila preferenciu určitých pohľadávok a tým zároveň znevýhodnenie pohľadávok iných. Tento rovnostársky princíp, v zásade spravodlivejší, sa samozrejme nedotýka pohľadávok oddelených veriteľov.

Spolu Zákon o konkurze a vyrovnaní na Slovensku novelizovali devätnásťkrát (!) a jeho ustanovenia boli dotknuté dvomi nálezmi Ústavného súdu SR. Často išlo o neveľké účelové novelizácie. Celkovo však možno konštatovať, že tento zákon nedostatočne upravoval procesnú časť konkurzu v tých oblastiach, kde nebolo možné použiť na postup súdu a účastníkov konania ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, a to vzhľadom na špecifiká konkurzného konania. Rovnako bolo nevyhnutné rozpracúvať a zosúlaďovať jeho hmotnoprávne ustanovenia so súvisiacimi úpravami v iných zákonoch a opačne, prispôsobovať iné zákony konkurznému konania a jeho právnym dôsledkom (napr. úprava zrušenia, likvidácie a zániku obchodných spoločností).

Je evidentné, že stručná úprava Zákona o konkurze a vyrovnaní, silne inšpirovaná zákonom z roku 1931, bola zasadená do odlišného ekonomického a právneho prostredia, navyše neustále sa meniaceho a celkom odlišného od stavu v tridsiatych rokoch. Novelizácie sa len okrajovo dotkli právnej úpravy vyrovnania, ktoré možno považovať takmer za neživé ustanovenia vzhľadom na minimálny počet podaných návrhov na vyrovnanie. V tejto neuspokojivej situácii minister spravodlivosti SR vymenoval komisiu na analýzu platnej právnej úpravy konkurzného konania a návrh potrebných zmien. Komisia zistila, že ďalšie novelizácie podstatné zmeny v konkurznom konaní neprinesú a pôvodná konštrukcia zákona ich ani „neunesie„. Preto navrhli pripraviť nový zákon a určili aj zásady novej právnej úpravy pre likvidačný konkurz.

Bol vypracovaný návrh zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý parlament prerokoval. Súčasne predložili návrh zákona o správcoch konkurzných podstát. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii má osem základných častí: základné ustanovenia, konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie, cezhraničné konkurzy, konkurz finančných inštitúcií, procesné ustanovenia, spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. Tento zákon, č. 7/2005 Zb. Z. o konkurze a reštrukturalizácii bol aj prijatý, nadobudol účinnosť a platil až do konca roka 2015, a bol novelizovaný v roku 2016

V jeho základných ustanoveniach nachádzame predmet a účel návrhu zákona a zároveň negatívne vymedzenie jeho personálnej pôsobnosti. Návrh zákona sa nevzťahuje na dlžníka, ktorým je štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok alebo iná osoba za ktorej záväzky zodpovedá alebo ručí štát, Národná banka Slovenska, Fond ochrany vkladov a Garančný fond investícií. Návrh zákona sa pokúsil v našom konkurznom práve prvýkrát o definíciu predĺženia ako stavu, keď dlžník, povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Pri zisťovaní hodnoty majetku a záväzkov sa vychádza z účtovnej hodnoty.

Platobnú neschopnosť navrhli pomerne prísne, pretože za platobne neschopného sa považuje ten, kto má viac ako jedného veriteľa a nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok. Aby sa predišlo interpretačným problémom pri posudzovaní insolvencie najmä vtedy, keď druhá alebo ďalšie pohľadávky druhý veriteľ nadobudol postúpením časti pohľadávok od jediného veriteľa, návrh zákona stanovil, že za jednu pohľadávku sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili jednému veriteľovi.

Netradične návrh zákona ukladá dlžníkom prevenčnú povinnosť predchádzať úpadku a v prípade hroziaceho úpadku vykonať primerané opatrenia na jeho odvrátenie. Za základnú zásadu pre celé konanie môžeme považovať povinnosť súdu, správcu a veriteľského výboru dosiahnuť pre veriteľov čím najvyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov. Predkladateľ návrhu zákona považoval za potrebné definovať niektoré pojmy ako napr. konanie s odbornou starostlivosťou, spriaznenú osobu, bežné právne úkony a ďalšie.

Likvidačný konkurz pre Slovensko

20.06.2016

V rokoch 1998-2000 možno zaznamenať ďalšiu etapu vývoja. Toto obdobie začína prvou novelizáciou zákona č. 12/1998 Zb. Z., ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 1998. Až účinnosťou tohto zákona sa začalo konkurzné právo aplikovať v plnom rozsahu s výnimkou subjektov, ktoré boli ako dlžníci vyňatí z pôsobenia Zákona o konkurze a vyrovnaní. Všetky spôsoby odkladu [...]

Nejako tí kapitalisti musia vzniknúť!

16.06.2016

V historicky ojedinelej a neopakovateľnej transformácii sa objavila „insolvencia“, nemožnosť platiť pre nedostatok peňazí. Účinnosť zákona č. 388/1991 Zb. Z. o konkurze a vyrovnaní sa sústavne odkladala. Po období socializmu s právnym poriadkom bez konkurzného práva, vznikla potreba ho znova oživiť a prijali zákon č. 328/1991 Zb. Z. o konkurze a vyrovnaní, aby sa [...]

Defraudant a nemecký vplyvový agent V. I. Lenin

12.06.2016

Za cisára Justiniána viaceré právne úpravy rímskeho práva „zdemokratizovali a poľudštili“ bankrot rímskeho občana. Možno povedať, že Rímske právo položilo základy zákonnej úpravy konkurzu a vo svojich princípoch zostalo prakticky nezmenené. Čiže dlžníkov majetok predať a peniaze si rozdeliť spravodlivo medzi tých, čo mu peniaze požičali a ktorým dlhoval bez [...]

tbilisi, gruzínsko, protest

Gruzínska prezidentka vetovala sporný zákon o zahraničnom vplyve

18.05.2024 17:08

Vládna strana Gruzínsky sen má však v parlamente dosť poslancov, aby veto hlavy štátu prehlasovala.

handlová, fico, atentát

NAKA obvinila osobu, ktorá sa mala vyhrážať ministrovi a poslancom cez sociálnu sieť

18.05.2024 15:10

Prokurátor sa stotožnil s podnetom polície na vzatie obvineného do väzby, rozhodne o nej súd.

Mgr.Vladimir Strýček

Štatistiky blogu

Počet článkov: 25
Celková čítanosť: 69207x
Priemerná čítanosť článkov: 2768x

Kategórie