Založ si blog

Nejako tí kapitalisti musia vzniknúť!

V historicky ojedinelej a neopakovateľnej transformácii sa objavila „insolvencia“, nemožnosť platiť pre nedostatok peňazí. Účinnosť zákona č. 388/1991 Zb. Z. o konkurze a vyrovnaní sa sústavne odkladala. Po období socializmu s právnym poriadkom bez konkurzného práva, vznikla potreba ho znova oživiť a prijali zákon č. 328/1991 Zb. Z. o konkurze a vyrovnaní, aby sa ním riešil úpadok, t.j. bankroty nových podnikov a firiem súkromných vlastníkov – podnikateľov, novodobých socialistických kapitalistov.

kapitalista

Padlo politické rozhodnutie, že úvery na privatizáciu sa nevracali. „Nejako tí kapitalisti musia vzniknúť!“ Zo slovenských odborníkov na túto problematiku spomeniem JUDr. Milana Ďuricu, PhD., ktorého názory na historický vývoj konkurzného práva patria podľa mojej mienky a praxe medzi najrealistickejšie a prakticky tam niet čo dopĺňať, preto tu jeho interpretácii dávam nezmenený priestor. Etapy vývoja konkurzného práva možno časovo ohraničiť, ako uvediem neskôr. Vývoj nášho práva prebiehal paralelne s vývojom v Českej republike a kopírovanie českého zákona pokračovalo aj na území Slovenskej republiky.

Po vzniku samostatného Slovenska bol prijatý zákon č . 112/1993 Zb. Z. Do tohto zákona v snahe opičiť sa po Amerike okopírovali kapitolu 11 z amerického zákona o bankrote, ktorá zaviedla dohodovacie konanie (ďalej len dohodovanie). Podľa výslovného znenia zákona cieľom dohodovania bolo umožniť dlžníkovi vyriešiť jeho úpadok a veriteľom umožniť uspokojenie ich pohľadávok. Dohodovanie bolo obligatórne a súd nemohol vyhlásiť konkurz bez toho, aby dohodovanie nebolo vykonané, čo i len formálne. Dohodovanie sa začalo buď na návrh veriteľa alebo dlžníka. Do skončenia dohodovania súd nemohol prejednať návrh na vyrovnanie a nemohol vyhlásiť konkurz. K návrhu na dohodovanie, ktorý podal dlžník, bol povinný pripojiť zoznam veriteľov s výškou pohľadávok a zvolať schôdzu tuzemských veriteľov do 30 dní odo dňa dohodovania.

Ak návrh na dohodovanie podal veriteľ, bol povinný jedno vyhotovenie bezodkladne zaslať dlžníkovi. Dlžník na základe tohto návrhu bol povinný zaslať súdu zoznam veriteľov a do 30 dní odo dňa podania návrhu na dohodovanie zvolať schôdzu veriteľov. V prípade pasivity dlžníka a veriteľa, súd bol povinný začať dohodovanie aj bez návrhu. Súd bol povinný vyzvať dlžníka na zvolanie schôdze tuzemských veriteľov. Hlavnou úlohou schôdze konkurzných veriteľov v prvej etape dohodovania bolo zvolenie rady tuzemských veriteľov. Predsedom rady tuzemských veriteľov bol zo zákona vždy veriteľ s najväčšou pohľadávkou.

Dkapitalizmus-china-usaohodovanie sa malo realizovať na základe projektu ozdravenia, ktorý podľa zákona mal zabezpečiť ozdravenie finačnej situácie dlžníka s cieľom odstránenia úpadku a zabezpečenia jeho ďalšieho efektívneho rozvoja. Projekt ozdravenia vypracúval dlžník v spolupráci s radou veriteľov, alebo rada veriteľov v spolupráci s dlžníkom. Ak išlo o štátny podnik, alebo inú právnickú osobu, v ktorej mal štát alebo Fond národného majetku SR účasť v stanovenom rozsahu, vypracovania projektu ozdravenia sa zúčastňoval zakladateľ štátneho podniku alebo Fond národného majetku.

Vypracovaním projektu ozdravenia mohla rada veriteľov poveriť aj inú právnickú alebo fyzickú osobu. Zákon stanovil príkladným výpočtom obsahové náležitosti projektu ozdravenia. Projekt ozdravenia mal najmä vykonať analýzu príčin úpadku a navrhnúť organizačné a vecné opatrenia na jeho odstránenie a časový harmonogram uspokojovania pohľadávok. Projekt ozdravenia schvaľovala schôdza veriteľov. Počas dohodovania dlžník mohol podnikať v rozsahu svojej podnikateľskej činnosti pod dozorom rady tuzemských veriteľov. Po začatí dohodovania mohol dlžník scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti, zaväzovať sa ako ručiteľ alebo spoludlžník, poskytovať dary zo svojho majetku, len na základe rozhodnutia veriteľov. Nedostatkom právnej úpravy dohodovania bolo popri inom aj to, že nebránilo tomu, aby si veritelia mohli individuálne vymáhať pohľadávky voči dlžníkovi.

Aj keby bol vypracovaný projekt ozdravenia a schôdza veriteľov by ho schválila, najväčší veriteľ by individuálnym vymáhaním pohľadávok mohol projekt ozdravenia zmariť. O skončení dohodovania rozhodoval súd. Dôvodom na zastavenie dohodovania bolo predovšetkým nezvolenie rady veriteľov, nepredloženie projektu ozdravenia súdu a neplnenie projektu ozdravenia. kapitalistDohodovania boli v drvivej väčšine neúspešné. Buď reálne nezačali alebo neboli vypracované projekty ozdravenia. Výnimočne zriedka vypracované projekty ozdravenia navrhovali len odklad splatnosti pohľadávok, čo veritelia neakceptovali.

Dohodovanie po začatí konkurzného konania bolo obligatórne u všetkých dlžníkov bez ohľadu na to, či išlo o podnikateľa alebo nepodnikateľa. Jeden účinok dohodovanie malo – oddialilo konkurzné konanie. Po masovom neúspechu dohodovania príslušné „americké“ ustanovenia zo zákona v roku 1998 vypustili.

Zákon ktorý sa nevzťahuje na dlžníka, ktorým je štát. . .

26.06.2016

Po niekoľko ročnej účinnosti druhej novely musím konštatovať, že len v celkom ojedinelých prípadoch si veritelia vyberú speňažovanie formou dražby, a preto vo väčšine prípadov správca speňažuje majetok predajom mimo dražby za podmienok, ktoré určia konkurzní veritelia v pláne speňaženie. Na samotné speňažovanie je potrebný súhlas súdu formou opatrenia, ktoré je [...]

Likvidačný konkurz pre Slovensko

20.06.2016

V rokoch 1998-2000 možno zaznamenať ďalšiu etapu vývoja. Toto obdobie začína prvou novelizáciou zákona č. 12/1998 Zb. Z., ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 1998. Až účinnosťou tohto zákona sa začalo konkurzné právo aplikovať v plnom rozsahu s výnimkou subjektov, ktoré boli ako dlžníci vyňatí z pôsobenia Zákona o konkurze a vyrovnaní. Všetky spôsoby odkladu [...]

Defraudant a nemecký vplyvový agent V. I. Lenin

12.06.2016

Za cisára Justiniána viaceré právne úpravy rímskeho práva „zdemokratizovali a poľudštili“ bankrot rímskeho občana. Možno povedať, že Rímske právo položilo základy zákonnej úpravy konkurzu a vo svojich princípoch zostalo prakticky nezmenené. Čiže dlžníkov majetok predať a peniaze si rozdeliť spravodlivo medzi tých, čo mu peniaze požičali a ktorým dlhoval bez [...]

USA Izrael Gaza univerzity protesty

Polícia zatýkala na pro-palestínskych protestoch na univerzite v New Yorku

23.04.2024 19:49

Biely dom antisemitské vyjadrenia počas študentských protestov na viacerých univerzitách slovne odsúdil.

Thunbergová

Švédska prokuratúra obvinila Gretu Thunbergovú z občianskej neposlušnosti

23.04.2024 19:35

Súdy v minulosti už dvakrát uložili celosvetovo známej aktivistke pokutu za občiansku neposlušnosť na klimatických protestoch.

R1 BB - Slovenská Ľupča, kameň, poklepanie

Odštartovali výstavbu dôležitej cesty na R1. Šoféri sa však na tri roky musia obrniť trpezlivosťou

23.04.2024 18:52

Preťažený úsek, na ktorom pomerne často dochádzalo aj k nehodám, sa konečne skvalitní. Nová štvorprúdová rýchlostná cesta by mala byť hotová do dva a pol roka.

Eurovoľby / Štrasburg / Európsky parlamentu /

Prieskum: Vo voľbách do europarlamentu by uspeli najviac PS, Smer a Hlas

23.04.2024 18:46

Do Európskeho parlamentu by sa nedostali SNS, Slovensko, Za ľudí ani Demokrati.

Mgr.Vladimir Strýček

Štatistiky blogu

Počet článkov: 25
Celková čítanosť: 67776x
Priemerná čítanosť článkov: 2711x

Kategórie