Založ si blog

Likvidačný konkurz pre Slovensko

V rokoch 1998-2000 možno zaznamenať ďalšiu etapu vývoja. Toto obdobie začína prvou novelizáciou zákona č. 12/1998 Zb. Z., ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 1998. Až účinnosťou tohto zákona sa začalo konkurzné právo aplikovať v plnom rozsahu s výnimkou subjektov, ktoré boli ako dlžníci vyňatí z pôsobenia Zákona o konkurze a vyrovnaní. Všetky spôsoby odkladu účinnosti nič nevyriešili, iba predĺžili agóniu dlžníkov, najmä podnikateľov a následne sa prejavili v náraste počtu návrhov na vyhlásenie konkurzu na tri konkurzné súdy v Slovenskej republike, ktorými boli Krajské súdy.

Prvá novela zaviedla inštitút predbežného správcu, ktorý musí zistiť majetok dlžníka, najmä u tých dlžníkov, ktorí neposkytujú súčinnosť. Predbežného správcu môže súd bez problémov využívať v konkurzných konaniach, ktoré začali na návrh veriteľa. Veriteľ musel s návrhom na vyhlásenie konkurzu zložiť súdu preddavok vo výške 50.000,- Sk, inak súd konanie zastavil. Ak návrh podal dlžník a preddavok nezaplatil, súd musel vo veci konať bez ustanovenia predbežného správcu. Napriek uvedenému nedostatku právnej úpravy inštitút predbežného správcu nielen uľahčuje prácu súdom a zrýchľuje konanie, ale zabezpečuje ochranu majetku dlžníka v štádiu do vyhlásenia konkurzu.

V záujme urýchlenia konkurzného konania prvá novela obmedzila veriteľov v možnosti podávania prihlášok tak, že pohľadávky veriteľov, prihlásené na súde sú vylúčené z uspokojenia, ak prihláška nebola podaná najneskôr do skončenia prieskumného pojednávania. Z rovnakých dôvodov zákon precíznejšie stanovil náležitosti prihlášok a uviedol, ktoré podania (ak absentujú základné ustanovené náležitosti) sa za prihlášku nepovažujú. Prvá novela správne upravila výšku výťažku pre oddeleného veriteľa tým, že stanovila tzv. odpočítateľné položky, o ktoré sa znižuje výťažok pre oddeleného veriteľa (napr. náklady správy majetku, ku ktorému zriadili právo na oddelené uspokojenie, náklady jeho speňaženia, odmena správcu a ďalšie). Za podstatnú zmenu možno považovať aj zmenu právnych pozícií veriteľov.

Prvá novela okrem podrobnejšej úpravy pohľadávok proti podstate zaviedla päť tried pre veriteľov, ktorí si prihlasujú svoje pohľadávky na súde kvôli ich uspokojeniu v rozvrhovom uznesení. Celkovo možno hodnotiť prvú novelu i napriek určitým nedostatkom pozitívne. Prvej novele treba napr. vyčítať to, že napriek nálezu Ústavného súdu SR, podľa ktorého ustanovenia, ktoré vyňali z pôsobenia zákona ako dlžníka právnické osoby, zriadené zákonom, nie sú v súlade s Ústavou SR, opakovane toto ustanovenie zaviedla. Prvá novela čiastočne urýchlila likvidačné konkurzy, avšak iné efektívne spôsoby pôsobenie na podnikateľské subjekty a ekonomické procesy ešte nepriniesla.

Vývoj zákona sa po roku 2000 začína obdobím zmien vo vývoji slovenského Konkurzného práva po prijatí druhej novely zákona č. 238/2000 Zb. Z., ktorý nadobudol účinnosť 1. augusta 2000. Druhá novela mala dva základné zámery: posilniť postavenie veriteľov a preferovať sanáciu podnikateľov. Cieľom konkurzu a vyrovnania je dosiahnuť pomerné uspokojenie veriteľov z dlžníkovho majetku, a preto veritelia musia mať v konkurznom konaní adekvátne postavenie. Druhá novela posilnila právne postavenie veriteľov zavedením viacerých nových právnych inštitútov, čo sa prejavilo v rozšírení právomocí schôdze konkurzných veriteľov.

Schôdza konkurzných veriteľov predovšetkým oprávnene rozhoduje o „výmene správcu„. Konkurzný veriteľ alebo veritelia, ktorých súčet pohľadávok predstavuje aspoň 30%, má právo predložiť na schôdzi konkurzných veriteľov návrh na schválenie ustanovenie nového správcu. Na schválenie tohto návrhu treba dvojtretinovú väčšinu hlasov prítomných alebo riadne zastúpených konkurzných veriteľov. Právne dôsledky tohto rozhodnutia znamenajú, že doterajšiemu správcovi funkcia zo zákona prijatím tohto rozhodnutia zaniká. Súd na základe rozhodnutia uznesením, ktoré musí vyhlásiť na schôdzi konkurzných veriteľov, ustanoví do funkcie správcu osobu, schválenú rozhodnutím schôdze konkurzných veriteľov. Schôdza konkurzných veriteľov tak môže vymeniť správcu opakovane bez uvedenia dôvodu.

Takéto riešenie má aj svoje nevýhody, pretože majoritný veriteľ môže vykonať účelovú výmenu správcu. Ďalšie zvýšenie právomoci veriteľov sa prejavilo v možnosti riadenia speňaženia. Práve podmienky speňažovania môžu ovplyvniť výšku získaného výťažku a mieru uspokojenia veriteľov. Preto novela zaviedla tzv. obligatórnu schôdzu konkurzných veriteľov, ktorá sa musí konať najneskôr do 80 dní od vyhlásenia konkurzu a nie skôr ako 60 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd nemôže zvolať schôdzu konkurzných veriteľov skôr ako 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pretože to je lehota určená zákonom na prihlasovanie pohľadávok.

Povinným programom tejto schôdze je schválenie plánu speňaženia, ktorého návrh vypracúva správca. Bez schválenia plánu speňaženia nie možno speňažovať majetok, ktorý podlieha konkurzu s výnimkou taxatívne určeného majetku. Medzi majetok, ktorý je možné predať mimo schváleného plánu speňaženia, patria byty a nebytové priestory, majetok bezprostredne ohrozený zničením alebo znehodnotením, tovary vyrábané alebo služby poskytované úpadcom, ktorého podnik sa prevádzkuje. Veritelia v pláne určia podmienky speňaženia majetku, ktorý podlieha konkurzu tým, že schvália alebo neschvália, aký spôsob speňaženia sa použije.

Druhá novela správne vypustila speňažovanie spôsobom upraveným v ustanoveniach o výkone rozhodnutia súdom, ktorý sa v praxi vôbec nepoužíval a zaviedla dražbu. Dražbu, ktorá je komplexne upravená v druhej novele, organizuje a vykonáva správca, alebo ním poverený licitátor. Vyvolávacia cena je hodnota určená znaleckým posudkom a pri opakovanej dražbe bola 1,- Sk. V taxatívne vymenovaných prípadoch schvaľuje príklep pri opakovanej dražbe veriteľský výbor alebo schôdza konkurzných veriteľov, ak veriteľský výbor nie je zvolený.

Zákon ktorý sa nevzťahuje na dlžníka, ktorým je štát. . .

26.06.2016

Po niekoľko ročnej účinnosti druhej novely musím konštatovať, že len v celkom ojedinelých prípadoch si veritelia vyberú speňažovanie formou dražby, a preto vo väčšine prípadov správca viac »

Nejako tí kapitalisti musia vzniknúť!

16.06.2016

V historicky ojedinelej a neopakovateľnej transformácii sa objavila „insolvencia“, nemožnosť platiť pre nedostatok peňazí. Účinnosť zákona č. 388/1991 Zb. Z. o konkurze a vyrovnaní sa viac »

Defraudant a nemecký vplyvový agent V. I. Lenin

12.06.2016

Za cisára Justiniána viaceré právne úpravy rímskeho práva „zdemokratizovali a poľudštili“ bankrot rímskeho občana. Možno povedať, že Rímske právo položilo základy zákonnej úpravy viac »

USA / Missisippi / migranti / zatknutie /

Po streľbe v americkom San Diegu zahynulo päť členov rodiny vrátane troch detí

16.11.2019 22:02

Jedno dieťa bolo so zraneniami prevezené do nemocnice.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini

Pellegrini: Štát neskrachuje, na ľuďoch šetriť nebudeme

16.11.2019 20:52

Premiér Peter Pellegrini vie o rizikách štátneho rozpočtu, ale nemieni sa pozerať na svet očami človeka, ktorý zarába 5- až 8-tisíc eur mesačne.

PREZIDENTKA: Spomienka na Námestí Nežnej revolúcie

Prezidentka: Strach je súčasťou našich emócií, ale nie dominantnou

16.11.2019 20:06

Prezidentka diskutovala v Starej tržnici s vedcom, zakladateľom Občianskeho fóra a bratom Václava Havla, Ivanom Havlom.

Zeneva protest

Ekologickí aktivisti zablokovali terminál na ženevskom letisku

16.11.2019 19:49

Na proteste organizovanom hnutím Extinction Rebellion (Vzbura proti vyhynutiu) sa zúčastnilo približne sto ľudí.

Mgr.Vladimir Strýček

Štatistiky blogu

Počet článkov: 25
Celková čítanosť: 41639x
Priemerná čítanosť článkov: 1666x

Kategórie