Založ si blog

Ako z krízy von – bankrotguláš z Bruselu čast3

Dokončenie článku „Ako z krízy von – bankrotguláš z Bruselu!

Aktívna podpora ohrozených podnikov

Stigma neúspechu v podnikaní patrí medzi dôvody, prečo mnohé malé a stredné podniky s finančnými ťažkosťami skrývajú svoje problémy, až kým nie je príliš neskoro. Včasná reakcia na zabránenie bankrotu rozhoduje a v mnohých prípadoch je záchrana výhodnejšia ako likvidácia. Preto sa v právnych systémoch Francúzska, Estónska, Španielska, Malty alebo Talianska v súčasnosti preferuje reštrukturalizácia a kontinuita v podnikaní. Mnohým podnikateľom často chýbajú zdroje a skúsenosti potrebné na úspešné zvládnutie krízy. Ak sa v tejto fáze urobia chyby alebo ak nie je včas k dispozícii vhodná rada, bankrotu sa nedá zabrániť. Dánsko zavádza pilotný „systém včasného varovania“ podľa vzoru holandského Ondernemersklankbord.

Ondernemersklankbord

Tento systém, ktorý má na štyri roky zabezpečené financovanie, bude pomáhať životaschopným podnikom, ktoré spejú k platobnej neschopnosti z dôvodu dočasných problémov, prostredníctvom praktického know-how a poradenstva. Nástroje včasného varovania môžu byť rozličné, od on-line zdrojov cez príslušné publikácie až po priame zapojenie tých subjektov, ktoré sú lepšie vybavené na sledovanie finančnej situácie podnikov. Rozhodujúce môže byť aj dodatočné financovanie na prekonanie nestabilného obdobia. Komisia sprístupnila na internete nástroj na vlastné ohodnotenie s cieľom pomôcť podnikateľom v skorom štádiu posúdiť svoju finančnú situáciu. Vo Francúzsku do upomienok na nezaplatenie DPH pridávajú informácie, kam sa môžu podnikatelia vo finančných problémoch obrátiť so žiadosťou o radu. Podnikatelia sa môžu aj poistiť, aby kryli výdavky (právne poradenstvo, poplatky za mediáciu), spojené s vyrovnaním dlhov v skorom štádiu.
Počet prípadov platobnej neschopnosti ani u nás nemožno znížiť na nulu, ale skorá podpora životaschopným podnikom pomôže udržať platobnú neschopnosť na minime. Podporné opatrenia by mali byť zamerané na predchádzanie bankrotu, odborné poradenstvo a včasnú intervenciu. Treba venovať pozornosť dostupnosti podpory, pretože ohrozené podniky si drahé poradenstvo nemôžu dovoliť. Mali by sa naplno využívať príležitosti vyplývajúce z vytvárania sietí, ktoré ponúka EÚ a európske obchodné organizácie.

Právne predpisy týkajúce sa platobnej neschopnosti by mali skôr poskytovať možnosť reštrukturalizácie a záchrany ako sa zameriavať len na likvidáciu.

Aktívna podpora znovuzačínajúcich

Hlavným obmedzeniam, s ktorými sa podnikatelia zakladajúci svoj druhý podnik stretávajú, t. j. zdrojom, príslušným zručnostiam a psychickej podpore, sa nevenuje dostatočná verejná podpora. Jednou zo štyroch najvážnejších ťažkostí, s ktorými sa začínajúci podnikatelia stretávajú, je samota. Novým začiatkom vo všeobecnosti bráni nedostatok zdrojov, najmä finančných prostriedkov, potrebných na založenie nového podniku. Po prvom neúspechu často plánujú začať s menším kapitálom ako ostatní začínajúci podnikatelia, plánujú podniky s relatívne menším počtom zamestnancov a ako právnu formu volia spoločnosť s ručením obmedzeným. Počas prvých mesiacov majú problém hlavne nájsť klientov a zákazníkov, likviditu a získanie verejných finančných prostriedkov. V nemeckom Sasku môžu malé a stredné podniky, ktoré v rámci konkurzného konania preukážu svoju schopnosť reorganizácie, získať finančné prostriedky zo Saskej banky pre verejný rozvoj s cieľom vypracovať plán na prekonanie platobnej neschopnosti, pokračovať v podnikaní a začať znovu hneď po skončení konkurzného konania.

Treba prednostne zabezpečiť, aby podnikatelia, ktorí zbankrotovali, analyzovali svoje skúsenosti a aby boli na svoje nové podnikanie lepšie odborne pripravení. Existencia podnikateľských vzorov, mobilita a získanie vyššieho vzdelania by zvýšili pravdepodobnosť ich nového začiatku. Tiež platí, že u mladší bývalých podnikateľov pravdepodobnosť, že znovu začnú podnikať, býva oveľa väčšia ako u starších. Toto sú niektoré všeobecné trendy, no potreby tých, ktorí znovu začínajú, sú pomerne špecifické a pri príprave podporných opatrení si vyžadujú flexibilný prístup. Od roku 2004 Luxembursko ponúklo približne 40 podnikateľom, ktorí zbankrotovali čestným spôsobom, na mieru prispôsobené kurzy odbornej prípravy z oblasti manažmentu, aby boli pripravenejší na svoj nový začiatok. Podnikatelia, ktorí zbankrotovali, môžu stratiť dôveru v svoje vlastné schopnosti a môže ich to citovo poznačiť. Vtedy je veľmi dôležité osobitné odborné a psychologické poradenstvo o tom, ako prekonať bankrot. Návrat do podnikateľského prostredia by uľahčilo aj skoordinovanie záujmov podnikateľov, ktorí znovu začínajú, s voľnými miestami na trhu, s novými partnermi a možnými investormi. Francúzske združenie Re-créer, vytvorené v roku 1999 s podporou francúzskej obchodnej a priemyselnej komory a francúzskeho združenia bankárov, pracuje na posilňovaní sebadôvery začínajúcich podnikateľov, ktorí zažili neúspech v podnikaní.

BankrotGulaš - Treba pomáhať
Aj tieto skúsenosti možno využiť aj na Slovensku. Príslušné orgány by mali na nové začiatky venovať dostatočné finančné prostriedky na odstránenie prekážok, ktoré bránia znovu začínajúcim podnikateľom využívať systémy verejnej finančnej podpory. Banky a finančné inštitúcie by mali prehodnotiť svoj veľmi opatrný postoj voči podnikateľom, ktorí znovu začínajú.

Často býva založený na negatívnych úverových hodnoteniach. Komisia plánuje zaradiť tento bod do programu okrúhleho stola bankárov a malých a stredných podnikov. Krajiny EÚ by mali zabezpečiť, aby sa mená čestných podnikateľov, ktorí zbankrotovali, neobjavovali na zoznamoch, obmedzujúcich prístup k pôžičkám v bankovom odvetví. Verejní obstarávatelia by si mali uvedomiť, že smernice o verejnom obstarávaní nedovoľujú znevýhodňovanie čestných podnikateľov, ktorí v minulosti zbankrotovali. Znovuzačínajúci podnikatelia by mali mať k dispozícii primeranú psychologickú a technickú podporu a špecifickú odbornú prípravu a poradenstvo. Príslušné orgány by mali pomáhať pri získavaní podpory od zákazníkov, obchodných partnerov a investorov tým, že podporia spojenia medzi nimi a potenciálnymi podnikateľmi, ktorí znovu začínajú, s cieľom uspokojiť potreby znovu začínajúcich podnikateľov.

Záver o nedovarenom guláši

Dobré národné rámcové podmienky na podnikanie sú rozhodujúce pre plné využívanie podnikateľského potenciálu EÚ a pre vytváranie dynamických spoločností. Spoločenské uznanie úspešného podnikania je preto veľmi dôležité a malo by ísť ruka v ruke s politikou podpory druhej šance pre tých podnikateľov, ktorí sú ohrození alebo neuspeli. Preto Komisia vyzýva krajiny EÚ, aby sa ako súčasť svojho záväzku podporovať podnikanie v rámci stratégie pre rast a zamestnanosť a v súvislosti s komplexnou politikou podnikania aktívnejšie angažovali za zmierňovanie stigmy neúspechu v podnikaní. Komisia bude aj naďalej podporovať úsilie členských štátov zvyšovaním viditeľnosti vnútroštátnych osvedčených postupov. Na urýchlenie tempa reforiem Komisia poskytne aj informačné materiály, ktoré sa použijú v kampaniach s cieľom podporiť u verejnosti vytváranie lepšieho obrazu neúspechu v podnikaní. BankrotGulas1Takže, dámy podnikateľky a páni podnikatelia, už aj v Bruseli prišli na to, že zbankrotovať, ale len čestne, nie je nič strašného a dokonca za čestný bankrot Vás možno aj ocenia. Rýchly koniec vášho podniku, či firmy znamená v širšom kontexte aj ozdravný proces ekonomiky a východisko z hospodárskej krízy, lebo zánikom Vášho podniku sa vytvára priestor pre vznik nového.

Tak hurá do bankrotov! Mne však zatiaľ bruselský bankrotguláš nejako nechutí, je totiž bez chuti – na dvoch úrovniach.

 

Jednak sa ešte len začína variť a kým ho dovaria do efektívnej rozumnej podoby, ešte potrvá, chýba mu ale aj chuť príslušných slovenských inštitúcií a médií na zmenu predsudkov a reálnu politiku druhej šance. Podnikatelia, ktorí v dohľadnom čase zbankrotujú, možno k tomu gulášu dostanú aj nejaké to euro, aby mali na pivo zo sociálnych programov. Posilnení gulášom a pivom môžu v našom prostredí skúsiť začať podnikať odznova, napríklad predávať Nota Bene.

Zákon ktorý sa nevzťahuje na dlžníka, ktorým je štát. . .

26.06.2016

Po niekoľko ročnej účinnosti druhej novely musím konštatovať, že len v celkom ojedinelých prípadoch si veritelia vyberú speňažovanie formou dražby, a preto vo väčšine prípadov správca speňažuje majetok predajom mimo dražby za podmienok, ktoré určia konkurzní veritelia v pláne speňaženie. Na samotné speňažovanie je potrebný súhlas súdu formou opatrenia, ktoré je [...]

Likvidačný konkurz pre Slovensko

20.06.2016

V rokoch 1998-2000 možno zaznamenať ďalšiu etapu vývoja. Toto obdobie začína prvou novelizáciou zákona č. 12/1998 Zb. Z., ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 1998. Až účinnosťou tohto zákona sa začalo konkurzné právo aplikovať v plnom rozsahu s výnimkou subjektov, ktoré boli ako dlžníci vyňatí z pôsobenia Zákona o konkurze a vyrovnaní. Všetky spôsoby odkladu [...]

Nejako tí kapitalisti musia vzniknúť!

16.06.2016

V historicky ojedinelej a neopakovateľnej transformácii sa objavila „insolvencia“, nemožnosť platiť pre nedostatok peňazí. Účinnosť zákona č. 388/1991 Zb. Z. o konkurze a vyrovnaní sa sústavne odkladala. Po období socializmu s právnym poriadkom bez konkurzného práva, vznikla potreba ho znova oživiť a prijali zákon č. 328/1991 Zb. Z. o konkurze a vyrovnaní, aby sa [...]

Benjamin Netanjahu / Benny Ganc /

Ganc dal Netanjahuovi ultimátum, požaduje do 8. júna plán pre Gazu

18.05.2024 22:05

Premiér jeho návrhy označil za eufemizmy, ktoré predznamenávajú porážku Izraela.

tbilisi, gruzínsko, protest

Gruzínska prezidentka vetovala sporný zákon o zahraničnom vplyve

18.05.2024 17:08

Vládna strana Gruzínsky sen má však v parlamente dosť poslancov, aby veto hlavy štátu prehlasovala.

handlová, fico, atentát

NAKA obvinila osobu, ktorá sa mala vyhrážať ministrovi a poslancom cez sociálnu sieť

18.05.2024 15:10

Prokurátor sa stotožnil s podnetom polície na vzatie obvineného do väzby, rozhodne o nej súd.

Mgr.Vladimir Strýček

Štatistiky blogu

Počet článkov: 25
Celková čítanosť: 69210x
Priemerná čítanosť článkov: 2768x

Kategórie